Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Τον Μάρτιο του 2015 συστήθηκε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), η οποία υιοθέτησε την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., όσον αφορά τις αρμοδιότητες της εν γένει, και σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 7 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-3-2015), ως ισχύει:
«α. αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις, […]».
Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης, επικαιροποιήθηκε από την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τον Αύγουστο του 2015, αναθεωρείται σε τακτική βάση και περιλαμβάνει σαράντα επτά (47) στόχους, οι οποίοι συνδέονται με τους 11 βασικούς άξονες (στρατηγικές επιδιώξεις) της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στους στόχους αυτούς αντιστοιχούν πλείονες ενέργειες (actions), καθώς και σχετικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμ. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Γ υποπαράγραφος 5.3, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
«5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς
Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, και επομένως η πλήρης ενεργοποίηση της εν λόγω στρατηγικής προϋποθέτει την άμεση εξασφάλιση σχετικών πόρων».
 Τέλος, τον Αύγουστο 2016, υπογράφθηκε με τον ΟΟΣΑ, σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση και πρόληψη της διαφθοράς, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς.

 


Τhe General Secretariat Against Corruption (GSAC) was established in March 2015 and has adopted the implementation of the National Strategic Plan.
As far as the National Strategic Plan is concerned, under the provisions of the founding Law 4320/2015 (Government Gazette A’ 29/03.19.2015), as amended, Article 7, paragraph 1a, reads, as follows:
“the General Secretariat: a. undertakes the necessary steps and actions to ensure the coherence and effectiveness of the national strategy, with particular emphasis on the coordination of audit bodies and the effectiveness of their actions and provide relevant instructions and recommendations, […]”.
The current National Anti-Corruption Plan, which was updated by GSAC in August 2015, is revised regularly and is composed of forty seven (47) objectives connected  to eleven (11) pillars, i.e. sectors of interventions. These objectives corresponds to several actions, as well as to the relevant timetables for their implementation.
In particular and in accordance with law no. 4336/2015 (Government Gazette A’ 94/08.14.2015) "Pension provisions; Ratification of the Draft Financial Assistance Convention by the European Stability Mechanism and arrangements for the implementation of the Funding Agreement", and specifically under the article 3 paragraph C subparagraph 5.3, it is provided inter alia that:
"5.3 Fighting corruption
As a prerequisite the authorities will update and publish a revised strategic plan for the fight against corruption and implement it according to schedule, and that complete activation of this strategy requires the immediate securing of relevant resources ".
Furthermore, in August 2016, has signed with the OECD, a contract for the provision of technical assistance for the implementation of the National Strategic Plan to combat and prevent Corruption. This program is co-funded by the European Commission through the European Structural Funds.


Below you will find the National Anti-Corruption Plan.

 

 

Attachments:
Download this file (GR_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf)GR_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf[Εθν. Στρ. Σχέδιο κατά της Διαφθοράς]
Download this file (ENG_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf)ENG_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf[National Anti-Corruption Plan]
Κύλιση στην Αρχή