Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Έκθεση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς
Ιούνιος – Δεκέμβριος 2018

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο έργο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (2018-2021)1, σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων.
Ο οριζόντιος και πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου εξασφαλίζει τον συντονισμό ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, την ουσιαστική συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση των σχετικών στόχων και δράσεων, ενώ εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς (EU, OECD, CoE, UN) και με τις λοιπές εθνικές στρατηγικές και σχέδια άλλων τομέων. Ειδικότερα για αυτή την περίοδο, δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς έχουν συνδεθεί τόσο με το υπό οριστικοποίηση Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, όσο και με την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Με κύριο μέλημα την έγκαιρη και εντελή υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, η ΓΕΓΚΑΔ δημιούργησε ένα δίκτυο με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό στην παρακολούθηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού φαίνονται ήδη από την εμπρόθεσμη επίσπευση και υλοποίηση των δράσεων του β΄ εξαμήνου 2018, όπως περιληπτικά αναπτύσσεται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ 1 Τομεακή πρόληψη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό και στον πολιτικό τομέα

Σχετικά με την εισαγωγή διεθνών λογιστικών προτύπων στον δημόσιο τομέα (δημοσιονομικές διαδικασίες) εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α), με το οποίο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που θα διέπει τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης (δράση 1.1.1). Επιπλέον ολοκληρώθηκε τεχνικά η Επέκταση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ), ώστε να περιλαμβάνονται και τα δάνεια (δράση 1.2.1). Τέλος, με το άρθρο 20 του νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α) εξασφαλίζεται η δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου πληροφοριών πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, υποχρεώνοντας τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα να γνωστοποιούν τις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που θα δημιουργηθεί στη ΓΓΠΣ (δράση 1.4.12).
Για να διασφαλιστεί η ενίσχυση της διαφάνειας στον Ιδιωτικό Τομέα, και προς την κατεύθυνση μίας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καταρτίστηκε και υιοθετήθηκε σχέδιο εργασιών για την σύμπραξη κατά της διαφθοράς, ανάμεσα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤΕΔ) (δράση 8.1.1).
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον Πολιτικό Τομέα, υποβλήθηκε εισήγηση της ΓΕΓΚΑΔ προς την επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος σχετικά με την κατάργηση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ανακαλεί με απόφασή του την ποινική δίωξη των μελών της Κυβέρνησης (δράση 9.2.13), και επιπλέον επισημάνθηκε ότι στην πρόταση του Προέδρου και Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη συμπεριληφθεί η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος παραγραφής για την ποινική δίωξη μελών και πρώην μελών της κυβέρνησης (δράση 9.2.24).
Περαιτέρω, για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαφάνεια, την εποπτεία και την επιβολή κυρώσεων στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ψηφίστηκαν οι νόμοι 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α) και 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α) για τη χρηματοδότηση των κομμάτων από ιδιώτες και το κράτος καθώς και για τη διαφανή οικονομική διαχείριση (δράση 9.3.15). Επιπλέον, η ειδική μόνιμη επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας προχώρησε στην αξιολόγηση του υπάρχοντος κώδικα δεοντολογίας των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου (δράση 9.6.1). Τέλος, υποβλήθηκε εισήγηση από τη ΓΕΓΚΑΔ στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, σχετικά με την αξιολόγηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης και ήδη σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τελεί σε επεξεργασία η επικαιροποίησή του (δράση 9.6.3).

ΜΕΡΟΣ 2 Ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση και στο δικαστικό σύστημα

Η ΓΕΓΚΑΔ υπέβαλε πρόταση νόμου στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την βελτιστοποίηση του πλαισίου Προστασίας των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος (Whistleblowers) (δράση 11.2.1).
Σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, η ΓΕΓΚΑΔ στις αρχές του έτους 2018, ολοκλήρωσε την πρόταση για την παροχή τεχνικής βοήθειας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου SRSP-2. Το σχέδιο σύμβασης οριστικοποιήθηκε και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υπογραφή (δράσεις6 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5).

ΜΕΡΟΣ 3 Ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού στον δημόσιο τομέα

Με σκοπό τη βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και της φορολογικής διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου, ιδρύθηκε η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων με το νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α) και ήδη έχουν ληφθεί οι σχετικές ενέργειες για την επαρκή επάνδρωσή της (δράση 13.1.1).
Επίσης για την καθιέρωση διαδικασίας παρακολούθησης συγκεκριμένων υποθέσεων σημαντικών οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως υποθέσεων διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταρτίστηκε πρόταση (δράση 13.2.2 1)) και εστάλησαν από τον Άρειο Πάγο σχετικές εγκύκλιοι σε όλες τις Εισαγγελίες της επικράτειας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα αξιόπιστο αρχείο δεδομένων για τη δίωξη και την επιβολή κυρώσεων (δράση 13.2.2 2)). Ήδη η ΓΕΓΚΑΔ έχει αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της κατόπιν επεξεργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ποινικής δικονομίας7.

Με τον νόμο 4478/2017 (ΦΕΚ 91 Α) ενισχύθηκαν οι πειθαρχικές αρμοδιότητες του ΓΕΔΔ, διευρύνθηκε η αρμοδιότητά του ως προς τη διενέργεια ελέγχου περιουσιακής κατάστασης οποιουδήποτε λειτουργού, οργάνου ή υπαλλήλου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφ’ όσον αυτός δεν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και προβλέφθηκε η συμμετοχή του στην εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του δημόσιου τομέα (δράση 13.2.9).
Ο ΓΕΔΔ απηύθυνε έγγραφο προς τον Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση Εισαγγελικών παραγγελιών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης/προανάκρισης από επιθεωρητές ελεγκτές (δράσεις 13.2.6, 13.2.10).
Επιπλέον αναπτύχθηκε επιχειρησιακός σχεδιασμός επιθεωρήσεων και ελέγχων προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος επιθεωρήσεων (δράση 13.2.11). Επίσης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), ανάπτυξε Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας, με στόχο την αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των Επιθεωρητών (δράσεις 13.2.12, 13.2.14), πραγματοποίησε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς (δράση 13.2.13). Επίσης το ΙΝΕΠ, μετά από αίτημα της ΓΕΓΚΑΔ στο πλαίσιο της αποστολής του, διοργάνωσε το Νοέμβριο του 2018 Καινοτόμο Εργαστήριο με τίτλο: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα» με σκοπό την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και την ανάδειξη του σε μία λειτουργία κρίσιμη για την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη βελτίωση των διαδικασιών. (δράσεις 13.2.12, 13.2.13).
Περαιτέρω, η ΓΕΓΚΑΔ ενημερώνεται σε ετήσια βάση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου σε σχέση με τις υποθέσεις και τους ελέγχους που διενεργούν αλλά και σχετικές προτάσεις τους για γενικότερα ζητήματα διαφθοράς και διαχείρισής τους. Επιπλέον, οι Εισαγγελίες της επικράτειας αποστέλλουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αδικήματα διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος.
Τέλος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν στο πλήθος φορολογικών υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, στη συνολική αξία δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις και στο πλήθος αιτημάτων προς το εξωτερικό.
Επιπλέον η ετήσια έκθεση της ΓΕΓΚΑΔ δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2018, σχετικά με θεσμικές δράσεις και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (δράση 13.3.38).
Αναφορικά με την διαχείριση καταγγελιών που λαμβάνει η ΓΕΓΚΑΔ, το 2018 εκδόθηκαν εγκύκλιοι για τη διαχείριση αυτών καθώς και όσων αφορούν πράξεις διαφθοράς και απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ειδικότερα για την παραλαβή, επεξεργασία, αξιολόγηση, διαβίβαση και παρακολούθησή τους, καθώς και για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εισηγητών για την διαχείριση τους (δράσεις 13.3.7, 13.4.3).
Επιπλέον για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης και για την ευκολότερη εξαγωγή στατιστικών, έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης, ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης καταγγελιών, μέσω της οποίας θα γίνεται η αξιολόγηση, η διαβίβαση, η παρακολούθηση των καταγγελιών, καθώς και η στατιστική απεικόνισή τους (δράση 13.3.8, 13.4.4).
Η ΓΕΓΚΑΔ ως AFCOS, έχει συντονίσει τη διενέργεια ελέγχου του ΣΔΟΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη επεξεργάζεται σχέδιο τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας (δράση 13.4.2).
Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς, η ΓΕΓΚΑΔ απέστειλε ειδικό ερωτηματολόγιο καταγραφής ελλείψεων σε πόρους προς τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, Διωκτικές Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, προκειμένου να διερευνήσει τις ανάγκες τους σε πόρους (δράση 13.9.1). Κατόπιν, ενημέρωσε αναλυτικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δράση 13.9.2) και παράλληλα διερεύνησε την δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των καταγεγραμμένων αναγκών.
Σχετικά με την ενεργή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της ΓΕΓΚΑΔ, για την εφαρμογή της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του σχεδίου δράσης της, η Επιτροπή Στρατηγικής βρίσκεται ήδη στο στάδιο της οριστικοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (εφεξής «Εθνικό Σχέδιο Δράσης»). Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης υιοθετήθηκαν πλείστες δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι της ΓΕΓΚΑΔ, προωθώντας την συνοχή και την εναρμόνιση των δράσεων κατά της διαφθοράς που συναντώνται στα δύο σχέδια (ειδικός στόχος 13.13).
Η Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης επί του παρόντος τελούν υπό έγκριση από την Επιτροπή Στρατηγικής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν.
Οι δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς για τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων των αρχών που εμπλέκονται στο δίκτυο καταπολέμησης της διαφθοράς (ειδικός στόχος 13.14), συνδέονται με δράση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» της Επιτροπής Στρατηγικής, οι οποίες και θα εναρμονιστούν.

ΜΕΡΟΣ 4 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Η ΓΕΓΚΑΔ και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για κοινές δράσεις όσον αφορά στην προώθηση της ακεραιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (δράση 14.1.1).
Στις 9/12/2018 η ΓΕΓΚΑΔ διοργάνωσε το ετήσιο φόρουμ κατά της διαφθοράς για το έτος 2018, με θέμα «Λύνοντας τη σιωπή - Πληροφοριοδότες και προστασία του δημοσίου συμφέροντος». Παράλληλα διοργανώθηκε για δεύτερη φορά και ο διήμερος διαγωνισμός Hackathon (μαραθώνιος προγραμματισμού) που ήταν αφιερωμένος στην ακεραιότητα στον αθλητισμό (δράση 14.2.1).
Παραπομπές

1. Οι στόχοι και οι δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (2018-2021): http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/ethniko-sxedio/ethniko-stratigiko-sxedio-kata-tis-diafthoras-2018-2021/ethniko-stratigiko-sxedio-kata-tis-diafthoras-2018-2023
2. Πρώιμη υλοποίηση της δράσης.
3. Πρώιμη υλοποίηση της δράσης. Σύσταση xix, του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης της GRECO.
4. Πρώιμη υλοποίηση της δράσης. Σύσταση x του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης της GRECO.
5. Εφαρμογή συστάσεων i, ii (i), ii (ii), iii, vii του τρίτου κύκλου αξιολόγησης της GRECO.
6. Συστάσεις xii (ii), xv, xvi, xiv, του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης της GRECO.
7. http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/etisies-ektheseis/stats
8. http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/etisies-ektheseis/ekm

 

Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Εξαμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Δράσης κατά της Διαφθοράς
Ιανουάριος - Ιούνιος 2019Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο έργο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (2018-2021) , σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων.
Ο οριζόντιος και πολυτομεακός χαρακτήρας του σχεδίου εξασφαλίζει τον συντονισμό ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, την ουσιαστική συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση των σχετικών στόχων και δράσεων, ενώ εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς (EU, OECD, CoE, UN) και με τις λοιπές εθνικές στρατηγικές και σχέδια άλλων τομέων. Ειδικότερα για αυτή την περίοδο, δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς έχουν συνδεθεί με το υπό οριστικοποίηση Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Με κύριο μέλημα την έγκαιρη και εντελή υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, η ΓΕΓΚΑΔ δημιούργησε ένα δίκτυο με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό στην παρακολούθηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στο πλαίσιο της δεύτερης εξαμηνιαίας αναφοράς υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021, τα αποτελέσματα του σχεδιασμού φαίνονται ήδη από την εμπρόθεσμη επίσπευση και υλοποίηση των δράσεων του α' εξαμήνου 2019, όπως περιληπτικά αναπτύσσεται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ 1 Τομεακή πρόληψη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό και στον πολιτικό τομέα


Σχετικά με την επέκταση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) ώστε να περιλαμβάνονται δάνεια, για την παραγωγική λειτουργία του συστήματος εκδόθηκε η υπουργική απόφαση (Α' 1055/2019 ΦΕΚ Β' 501/20-2-2019). Η 4-3-2019 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος (δράση 1.2.1).
Ως προς τις ειδικές στρατηγικές στον τομέα της Υγείας, της Άμυνας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα τις δράσεις που αφορούν την ανάρτηση του Στρατηγικού Σχεδίου στους επίσημους ιστοτόπους των Υπουργείων Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών αντίστοιχα, το Υπ. Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τη ΓΕΓΚΑΔ για την ολοκλήρωση της δεσμευτικής δράσης του Σχεδίου που το αφορά και συγκεκριμένα την ανάρτηση του Στρατηγικού Σχεδίου στον επίσημο ιστότοπό του: http://www.mod.mil.gr (δράση 5.1.1). Περαιτέρω, εστάλησαν σχετικά οι με αριθμό πρωτ. 1344/2019 και 2070/2019 επιστολές της ΓΕΓΚΑΔ προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση της δράσης (δράση 4.1.1). Τέλος σε ότι αφορά στην ανάρτηση του Στρατηγικού Σχεδίου στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, εστάλη η με αρ. πρωτ. 2071/2019 επιστολή της ΓΕΓΚΑΔ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την υλοποίηση της δράσης (δράση 10.1.1).
Σε ότι αφορά στις πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. εταιρείες, λογιστές, ελεγκτές κ.λπ.) και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε ενέργειες κατά της διαφθοράς, το Μάρτιο του 2019 εγκαινιάστηκε ένας κύκλος συνομιλιών και συναντήσεων με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με σκοπό την χαρτογράφηση πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ενέργειες κατά της διαφθοράς (δράση 8.1.3).
Αναφορικά με την ενίσχυση της Διαφάνειας στον πολιτικό τομέα και ειδικότερα την αξιολόγηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης και την αναθεώρηση του, εφόσον απαιτείται, το σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης έχει οριστικοποιηθεί και προγραμματίστηκε να εισαχθεί προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο (δράση 9.6.3).


ΜΕΡΟΣ 2 Ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση και στο δικαστικό σύστημα


Αναφορικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η ΓΕΓΚΑΔ, κατόπιν της πρότασής της και αξιοποιώντας τα σχετικά παραδοτέα του προγράμματος τεχνικής βοήθειας που έλαβε από τον ΟΟΣΑ προχώρησε στη σύνταξη του σχετικού σχεδίου νόμου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να προωθηθεί προς ψήφιση (δράση 11.2.2) και αποτελεί δέσμευση η οποία αναφέρεταιστην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας.  .
Η ΓΕΓΚΑΔ, πέραν των επιμέρους δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) και του Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ) στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021, εκπονεί ήδη νέο σχέδιο νόμου για τον ΕΕ, προκειμένου αφενός να αποσαφηνίσει την έννοια του ΕΕ και τη λειτουργία των ΜΕΕ, αίροντας επικαλύψεις επί αρμοδιοτήτων πολλών φορέων επ’ αυτών, ενισχύοντας την ανεξάρτητη λειτουργία τους και αφετέρου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του ΕΕ και στους ΟΤΑ. (δράσεις 11.3.1 και 10.3.1). Περαιτέρω, λαμβάνονται υπόψη και τα συμπεράσματα από το Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του ΕΕ στους ΟΤΑ, που γίνεται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας από την Expertise France. Το σχέδιο νόμου αναμένεται, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Η βελτίωση του συστήματος ΕΕ αποτελεί δέσμευση η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 .
Στο πλαίσιο της ενίσχυση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και ειδικότερα της χαρτογράφησης των υφιστάμενων διαδικασιών αξιολόγησης, απόδοσης, επιλογής, διορισμού, προαγωγής Δικαστών και Εισαγγελέων (δράση 12.2.1), της υφιστάμενης πειθαρχικής διαδικασίας για Δικαστές και Εισαγγελείς (δράση 12.2.2) και την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικαστών και Εισαγγελέων (δράση 12.2.5), η ΓΕΓΚΑΔ, στις αρχές του έτους 2018, ολοκλήρωσε πρόταση για την παροχή τεχνικής βοήθειας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου SRSP-2. Τον Μάρτιο, σε συνεργασία με την SRSS, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με πιθανούς παρόχους, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνία τον Οκτώβριο και την επιλογή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC). Το σχέδιο σύμβασης οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2019 και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υπογραφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει τη ΓΕΓΚΑΔ ότι η καθυστέρηση της υπογραφής οφείλεται σε συμβατικούς λόγους εκτός πεδίου αρμοδιότητας της Γραμματείας. Η ΓΕΓΚΑΔ αναμένει την οριστικοποίηση της σύμβασης προκειμένου να επικαιροποιήσει τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αντίστοιχα.

Παράλληλα, σε ότι αφορά στην υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τις διαδικασίες επιλογής, διορισμού και αξιολόγησης Δικαστών και Εισαγγελέων (δράση 12.2.3), τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ). Μετά από εντατική και συστηματική εργασία η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και τον Δεκέμβριο 2018 παρέδωσε το Σχέδιο του νέου ΚΟΔΚΔΛ μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση. Το Υπουργείο έχει προωθήσει το Σχέδιο στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας για σχολιασμό. Στο Σχέδιο του ΚΟΔΚΔΛ, μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 60 (τοποθετήσεις- προαγωγές), το άρθρο 17 (πειθαρχικό σύστημα), η παρ. 5 του άρθρου 19 (Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας) και τα άρθρα 101 (κριτήρια επιθεώρησης) και 102 (κριτήρια αξιολόγησης). Περαιτέρω, η ΓΕΓΚΑΔ επεξεργάζεται εισήγηση σχετικά με τις τροποποιήσεις του ΚΟΔΚΔΛ προς την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που κατήρτισε το Σχέδιο ΚΟΔΚΔΛ, τόσο ως προς ορισμένες διατάξεις του νόμου όσο και αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, στο πλαίσιο συστάσεων διεθνών οργανισμών (GRECO, UNCAC) και των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας.


ΜΕΡΟΣ 3 Ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού στον δημόσιο τομέα


Αναφορικά με τη βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και της φορολογικής διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υψηλού επιπέδου, η υφιστάμενη διαδικασία συντονισμού καταπολέμησης των
φορολογικών εγκλημάτων (άρθρο 388 ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018 και Α' 8/23-01-2018) είναι πλήρως λειτουργική.
Το όργανο συντονισμού έχει ήδη συγκληθεί πέντε φορές τους τελευταίους μήνες, και αποτιμώντας τη δράση του έχει εντοπίσει επικαλύψεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να δρομολογηθούν πρακτικές και ρυθμιστικές λύσεις (δράση 13.1.2).
Επιπλέον σε ότι αφορά στην τροποποίηση του ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α' 219/03- 10-2011) με σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 4596/2019 (ΦΕΚ Α' 32/26-02-2019) επήλθαν τροποποιήσεις στον ν. 4022/2011 με σκοπό ακριβώς την ενίσχυση και την βελτίωση του έργου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Ειδικότερα, με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ανωτέρω νόμου διευκρινίστηκε ότι το αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δύναται να στελεχωθεί και με ένστολο προσωπικό που προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία (δράση 13.2.3).
Τον Ιανουάριο του 2019 η ΓΕΓΚΑΔ υπέβαλλε τις προτάσεις της για τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στις δύο Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές. Τον Μάρτιο του 2019 δημοσιεύθηκαν τα σχέδια Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τέθηκαν σε διαβούλευση. Η ΓΕΓΚΑΔ προέβη σε αξιολόγηση των διατάξεων των σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η οποία επικεντρώθηκε σε αυτές που συνδέονται με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα και από τις οποίες απορρέουν αντίστοιχες υποχρεώσεις, ήτοι: (α) την σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς και επιχειρηματικές συναλλαγές (που κυρώθηκε με τον ν. 2656/1998, ΦΕΚ Α' 265/1-12-1998), (β) την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Διαφθορά και του πρόσθετου σε αυτήν πρωτοκόλλου (που κυρώθηκε με τον ν. 3560/2007, ΦΕΚ 103 Α'/14-5-2007) και (γ) την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (που κυρώθηκε με τον ν. 3666/2008, ΦΕΚ Α' 105/10-6-2008). Η ανωτέρω αξιολόγηση των σχεδίων από την ΓΕΓΚΑΔ τέθηκε υπ’ όψιν εμπειρογνωμόνων εκπροσώπων της χώρας σε GRECO, ΟΟΣΑ και ΟΗΕ ώστε να λάβει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους.
Αφού ελήφθησαν τα σχόλια των ως άνω προσώπων, η τελική εισήγηση της ΓΕΓΚΑΔ για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προωθήθηκε στο ΥΔΔΑΔ, το οποίο την προώθησε εκ νέου στους Προέδρους των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.
Μεταξύ άλλων, η ΓΕΓΚΑΔ εισηγήθηκε να καταργηθεί η διάκριση της ποινικής μεταχείρισης, οριζόντια για όλες τις διατάξεις της δωροδοκίας και δωροληψίας, έτσι ώστε να παραμείνει ως μοναδική προϋπόθεση τέλεσης των αδικημάτων η ιδιότητα του δράστη ως δημοσίου υπαλλήλου, λειτουργού κλπ., άνευ περαιτέρω προϋποθέσεων (εντός ή εκτός καθηκόντων, επ' αφορμή κλπ.), που δημιουργούν δυσεπίλυτα ερμηνευτικά ζητήματα και, κατ' αποτέλεσμα, δυσχεραίνουν χωρίς λόγο την εφαρμογή των διατάξεων, ενώ προτάθηκε αύξηση του ισχύοντος ορίου χρηματικών ποινών. Περαιτέρω αξιολογήθηκαν και προτάθηκαν αλλαγές στα άρθρα 159 παρ. 4 ΣχΠΚ, 159Α, 235 παρ. 1 και 2 ΣχΠΚ, 235 παρ. 5 ΣχΠΚ, 236, 237 ΣχΠΚ, 29 ΣχΚΠΔ, 255 ΣχΚΠΔ κλπ. Τέλος η ΓΕΓΚΑΔ εισηγήθηκε τροποποιήσεις που αφορούν στο κεφάλαιο του ΚΠΔ περί Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες (δέσμευση, κατάσχεση, δήμευση), απουσία διμερών ή πολυμερών συνθηκών. Ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων στις 06/06/2019 (ν. 4619/2019, ΦΕΚ Α' 95/11-06-2019) και ν. 4620/2019, ΦΕΚ A' 96/11-06-2019 αντίστοιχα.
Ως προς τις θεσμικές δράσεις και εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, έχει συσταθεί άτυπη Ομάδα Εργασίας από στελέχη της ΓΕΓΚΑΔ και με τη συνδρομή της Παρέδρου του ΝΣΚ που υπηρετεί στη ΓΕΓΚΑΔ, επεξεργάστηκε και συνέταξε σχέδιο οργανογράμματος για τον εξορθολογισμό των δομών της υπηρεσίας και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. Το νομοσχέδιο αυτό έχει προγραμματιστεί να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων μέχρι το τέλος του 2019 (δράση 13.3.1) και αποτελεί δέσμευση η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας της χώρας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019.
Ως προς τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία και αναφορά σχετικών αποτελεσμάτων (δράση 13.5.4), τον Φεβρουάριο του 2019 διενεργήθηκε τεχνική συνάντηση των αρχών διαχείρισης των διαρθρωτικών δράσεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της ΓΕΓΚΑΔ ως AFCOS, για την παρουσίαση του εργαλείου ARACHNE.
Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αρμόδιων αρχών με τις συστάσεις των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Γ.Ε.Δ.Δ., καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη (δράση 13.7.1) υποστηρίζεται από την Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από την Expertise France (ΕΡ). Για το βέλτιστο αποτέλεσμα δράσεων της τεχνικής βοήθειας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους σωμάτων επιθεώρησης για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προτάσεις της EF.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΓΚΑΔ απήυθυνε στη Γ.Ε.Δ.Δ επιστολή για το συντονισμό της συγκρότησης (ή της ανασύστασης) και την εποπτεία της Ομάδας Εργασίας για την χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, τον προσδιορισμό των αναγκών και την υποβολή προτάσεων.
Τέλος, ως προς την διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων των αρχών που εμπλέκονται στο δίκτυο καταπολέμησης της διαφθοράς, ειδικότερα για τις δράσεις που αφορούν:
• την πρόσβαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης), των Ανακριτών του ν.4022/2011, καθώς και των οργάνων επιβολής του νόμου, όπως της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας /ΑΕΑ, σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) (δράση 13.14.1),
• την πρόσβαση του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης), των Ανακριτών του ν. 4022/2011, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων/ΑΕΑ, και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών- (Σ.Μ.Τ.Λ.-Λ.Π) (δράση 13.14.3),
• την πρόσβαση των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στη βάση ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9- ΕΝΦΙΑ).(δράση 13.14.4)
Η ΔΟΑ με το υπ αρ. πρωτ. 1067/29-11-2018 έγγραφό της προς την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ΑΑΔΕ υπέβαλε σχετικό αίτημα πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ. Η ΓΕΓΚΑΔ με το υπ αρ. πρωτ. 1647/17-04-2019 έγγραφό της προς το Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ επανήλθε αναζητώντας τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την πρόσβαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας/ΑΕΑ στις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, η ΓΕΓΚΑΔ με το υπ αρ. πρωτ. 2414/11-06-2019 έγγραφο της προς το Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναζήτησε τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των δεσμευτικών δράσεων 13.14.1, 13.14.3, 13.14.4 του Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Ως προς την πρόσβαση της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας/ΑΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ- ΣΔΟΕ) στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.(δράση 13.14.2), σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ οικ.32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β’ 2401/22-6-2018) δίνεται πρόσβαση στην Οικονομική Αστυνομία σε δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" (στοιχεία των υποβληθέντων εντύπων Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10,Ε11)

ΜΕΡΟΣ 4 Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού


Οι σχετικές δράσεις (14.1.2 και 14.1.3) προγραμματίζονται εν αναμονή της έναρξης της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου SRSP-2 (όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 για το SRSP) και έχει ανωτέρω αναλυθεί.
 
 
 

 

 

Attachments:
Download this file (Report on the implementation of the NACAP 01_2019 06_2019.pdf)Report on the implementation of the NACAP 01_2019 06_2019[Report on the implementation of the NACAP 01_2019 06_2019]
Download this file (Report on the implementation of the NACAP 7_2018 12_2018.pdf)Report on the implementation of the NACAP 7_2018 12_2018.pdf[Report on the implementation of the NACAP 7_2018 12_2018]
Download this file (Εξαμηνιαία έκθεση υλοποίησης  α΄εξάμηνο 2019.pdf)Εξαμηνιαία έκθεση υλοποίησης α΄εξάμηνο 2019[Εξαμηνιαία έκθεση υλοποίησης α΄εξάμηνο 2019]
Download this file (NACAP 01_2019-06_2019.pdf)ΕΣΣΚΔ με σχόλια υλοποίησης α΄ εξ.2019[ΕΣΣΚΔ με σχόλια υλοποίησης α΄ εξ.2019]
Download this file (NACAP.pdf)NACAP.pdf[ΕΣΣΚΔ με σχόλια υλοποίησης β΄ εξ.2018]
Κύλιση στην Αρχή