Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τον Μάρτιο του 2015 συστήθηκε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), η οποία υιοθέτησε την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., όσον αφορά τις αρμοδιότητες της εν γένει, και σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 7 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-3-2015), ως ισχύει:
«α. αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις, […]».
Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης, επικαιροποιήθηκε από την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τον Αύγουστο του 2015, αναθεωρείται σε τακτική βάση και περιλαμβάνει σαράντα επτά (47) στόχους, οι οποίοι συνδέονται με τους 11 βασικούς άξονες (στρατηγικές επιδιώξεις) της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στους στόχους αυτούς αντιστοιχούν πλείονες ενέργειες (actions), καθώς και σχετικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμ. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Γ υποπαράγραφος 5.3, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
«5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς
Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, και επομένως η πλήρης ενεργοποίηση της εν λόγω στρατηγικής προϋποθέτει την άμεση εξασφάλιση σχετικών πόρων».
 Τέλος, τον Αύγουστο 2016, υπογράφθηκε με τον ΟΟΣΑ, σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση και πρόληψη της διαφθοράς, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς.

Attachments:
Download this file (GR_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf)GR_National Anticorruption Plan_31_12_2016.pdf[Εθν. Στρ. Σχέδιο κατά της Διαφθοράς]
Κύλιση στην Αρχή