Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς:

α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στον τομέα της πρόληψης του φαινομένου της διαφθοράς και της απάτης.

β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά υπουργείο και φορέα.

γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη παρακολουθώντας τι ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που παρατηρούνται αποκλίσεις.

ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Προς τον σκοπό αυτόν αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής και ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS), σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013.

στ) Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς και τη Βουλή των Ελλήνων.

ζ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

η) Συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες συνεισφοράς ή μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, με σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης.

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής της προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες: α) Συνεργάζεται με τους Υπουργούς, οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται, και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τον εντοπισμό των εστιών διαφθοράς και απάτης, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς και της απάτης, και την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

β) Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέματα.

γ) Ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και απάτης και απευθύνει προς αυτές, τις αναγκαίες για το συντονισμό του έργου τους, συστάσεις.

δ) Ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης και λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

ε) Συνεργάζεται με τους διευθύνοντες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς τους.

στ) Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόμενο της διαφθοράς και της απάτης, για το κοινωνικό σύνολο.

δ) Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους και τις αναγκαίες νομοθετικές ή κανονιστικές παρεμβάσεις

ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή από τους συν τονιζόμενους φορείς της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας.

θ) Εκδίδει γενικές οδηγίες, συστάσεις και παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων κατά της διαφθοράς και της απάτης και εν γένει τη διαλειτουργικότητά τους.

ι) Δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας από λειτουργούς και προσωπικό των συντονιζόμενων υπηρεσιών ή φορέων για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές της θεμάτων, τα μέλη των οποίων δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

κ) Μπορεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής να ορίζει με απόφασή της, ως εμπειρογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου της, εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς ή υπαλλήλους φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν

Κύλιση στην Αρχή