Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Το Νομικό Πλαίσιο, το οποίο ορίζει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, αποτελείται από τους παρακάτω Νόμους και Αποφάσεις:

Ν 4320/2015  (ΦΕΚ 29 /τ' Α /19-03-2015): Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς.

Υπ. αριθμ. 42/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 241/τ' ΥΟΔΔ/09-04-2015): Διορισμός του  Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς κ Γεωργίου Βασιλειάδη.

Υπ. αριθμ. Υ214/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού  (ΦΕΚ 1564/τ' Β/24-07-2015): Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμησητης Διαφθοράς.

ΠΔ 71/2015 (ΦΕΚ 114/τ' Α/22-09-2015): Μεταφoρά Γεν.Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπ. αριθμ. Υ30/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183/τ' Β/12-10-2015): Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο

Υπ. αριθμ.84971 Απόφαση Πρωθυπουργού και Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 609/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2016): Διορισμός του  Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς κ Κωνσταντίνου Χρήστου.

Ν 4446/2016  (ΦΕΚ 240 /τ' Α/ 22.12.2016): Τροποποίηση του νόμου 4320/2015 όπως αυτός ισχύει.

Attachments:
Download this file (22092015_114_e.pdf)22092015_114_e.pdf[ΦΕΚ 114/τ' Α/22-09-2015]
Download this file (24072015_1564_i.pdf)24072015_1564_i.pdf[ΦΕΚ 1564/τ\' Β/24-07-2015]
Download this file (12102015_2183_i.pdf)12102015_2183_i.pdf[ΦΕΚ 2183/τ' Β/12-10-2015]
Download this file (22122016_240.pdf)22122016_240.pdf[ΦΕΚ 240 /τ' Α/ 22-12-2016]
Download this file (09042015_241_nn.pdf)09042015_241_nn.pdf[ΦΕΚ 241/τ' ΥΟΔΔ/09-04-2015 ]
Download this file (19032015_29_e.pdf)19032015_29_e.pdf[ΦΕΚ 29 /τ' Α /19-03-2015]
Download this file (10112016_609.pdf)10112016_609.pdf[ΦΕΚ 609/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2016]
Κύλιση στην Αρχή