Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Το Νομικό Πλαίσιο, το οποίο ορίζει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, αποτελείται από τους παρακάτω Νόμους και Αποφάσεις:

Ν 4320/2015  (ΦΕΚ 29 /τ' Α /19-03-2015): Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς.

Υπ. αριθμ. 42/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 241/τ' ΥΟΔΔ/09-04-2015): Διορισμός του  Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς κ Γεωργίου Βασιλειάδη.

Υπ. αριθμ. Υ214/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού  (ΦΕΚ 1564/τ' Β/24-07-2015): Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμησητης Διαφθοράς.

ΠΔ 71/2015 (ΦΕΚ 114/τ' Α/22-09-2015): Μεταφoρά Γεν.Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπ. αριθμ. Υ30/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183/τ' Β/12-10-2015): Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο

Υπ. αριθμ.84971 Απόφαση Πρωθυπουργού και Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 609/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2016): Διορισμός του  Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς κ Κωνσταντίνου Χρήστου.

Ν 4446/2016  (ΦΕΚ 240 /τ' Α/ 22.12.2016): Τροποποίηση του νόμου 4320/2015 όπως αυτός ισχύει.

Attachments:
Download this file (22092015_114_e.pdf)22092015_114_e.pdf[ΦΕΚ 114/τ' Α/22-09-2015]
Download this file (24072015_1564_i.pdf)24072015_1564_i.pdf[ΦΕΚ 1564/τ\' Β/24-07-2015]
Download this file (12102015_2183_i.pdf)12102015_2183_i.pdf[ΦΕΚ 2183/τ' Β/12-10-2015]
Download this file (22122016_240.pdf)22122016_240.pdf[ΦΕΚ 240 /τ' Α/ 22-12-2016]
Download this file (09042015_241_nn.pdf)09042015_241_nn.pdf[ΦΕΚ 241/τ' ΥΟΔΔ/09-04-2015 ]
Download this file (19032015_29_e.pdf)19032015_29_e.pdf[ΦΕΚ 29 /τ' Α /19-03-2015]
Download this file (10112016_609.pdf)10112016_609.pdf[ΦΕΚ 609/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2016]
Κύλιση στην Αρχή