Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε συλλογή νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς η οποία θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πατώντας πάνω στους τίτλους μπορείτε να μεταβείτε αυτόματα στους αντίστοιχους νόμους/έγγραφα ή να επιλέξετε όποιο αρχείο θέλετε να αναγνώσετε από τη λίστα στο τέλος της σελίδας.

 

Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91 - 23.06.2017)

I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

 

Ν.4472/2017 (ΦΕΚ  Α 74 - 19.05.2017)

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρα 36-45 Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 5,6,7,7Β,16,16Α, 21του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 και του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) αντίστοιχα.

Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64 Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 

Ν.4512/2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 382 Αποστολή και Αρμοδιότητες

Άρθρο 383 Βασική διάρθρωση

Άρθρο 384 Στελέχωση

Άρθρο 385 Δαπάνες

Άρθρο 386 Ειδικές ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας

Άρθρο 387 Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Άρθρο 388 Συντονισμός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 389 Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 390 Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 391 Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997

Άρθρο 392 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 393 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 394 Έναρξη ισχύος

 

Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 - 22.12.2016)

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

 

Ν.4506/2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017)

Άρθρο 6 Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων-(Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 3691/2008)

 

Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017)

Άρθρο 65 Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α΄ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών»

 

Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 -27.05.2016)

Άρθρο 172 

Άρθρο 173

Άρθρο 174

Άρθρο 175

Άρθρο 176

Άρθρο 177

Άρθρο 178

Άρθρο 179

Άρθρο 180

Άρθρο 181

Άρθρο 182

Άρθρο 183

 

Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37 - 07.03.2016)

Άρθρο 57 Τροποποίηση του Ν.3691/2008(Α' 166)  

 

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 - 11.05.2015)

Άρθρο 32 Τροποποίηση Ν.4320/2015

 

N.4320/2015 (ΦΕΚ 29 - 19.03.2015)

Άρθρο 6 Σύσταση Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες ΓΕΓΚΑΔ

Άρθρο 8 

Άρθρο 9 Οργάνωση της ΓΕΓΚΑΔ

Άρθρο 10 Σχέδια συντονισμένων δράσεων

Άρθρο 11

Άρθρο 12 

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές και Υποστηρικτικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 14 Θέματα Λειτουργίας της ΓΕΓΚΑΔ

Άρθρο 15 

Άρθρο 16 Γενική Γραμματεία Κ.Υ.Σ.Οι.Π

Άρθρο 17

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,Εισαγωγική Μελέτη  Δημητρίου Ζιούβα Επίκουρου Καθηγητή Ποινικού Δικαίου

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

 

 

Attachments:
Download this file (νόμος 4320)2015.pdf)ΝΟΜΟΣ 4320/2015 (ΦΕΚ 29 19.03.2015[ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)]
Download this file (νόμος 4370)2016.pdf)Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37 - 07.03.2016)[Άρθρο 57 Τροποποίηση του Ν.3961/2008 Α' 166)]
Download this file (Εισαγωγικό Σημείωμα Γενικού Γραμματέα.pdf)Εισαγωγικό Σημείωμα Γενικού Γραμματέα.pdf[Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς]
Download this file (Συλλογή Νομοθεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.pdf)Συλλογή Νομοθεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.pdf[Κείμενα νομοθεσίας]
Download this file (Ν.4389.2016.pdf)Ν.4389/2016 ΦΕΚ 94 - 27.05.2016[Ν.4389/2016 ΦΕΚ 94 - 27.05.2016]
Download this file (Ν.4446.2016.pdf)Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240-22.12.2016)[Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240-22.12.2016)]
Download this file (Ν.4472.2017 (ΦΕΚ  Α 74 - 19.05.2017).pdf)Ν.4472.2017 (ΦΕΚ Α 74 - 19.05.2017).pdf[Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74 - 19.05.2017)]
Download this file (Ν.4478.2017.pdf)Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91 - 23.06.2017)[Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91 - 23.06.2017)]
Download this file (Ν.4506.2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017).pdf)Ν.4506.2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017).pdf[Ν.4506/2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017)]
Download this file (Ν.4509.2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017).pdf)Ν.4509.2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017).pdf[Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017)]
Download this file (Ν.4512.2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.pdf)Ν.4512.2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.pdf[Ν.4512/2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)-Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος]
Download this file (Προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα.pdf)Προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα.pdf[Συστηματική προσέγγιση και προτάσεις καταπολέμησης των εγκλημάτων διαφθοράς στην Ελλάδα]
Download this file (νόμος 4325)2015.pdf)ΝΟΜΟΣ 4325/2015 (ΦΕΚ 47 11.05.2015)[Τροποποίηση Ν.4320/2015]
Κύλιση στην Αρχή