Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΣΕΕΔΔ: http://www.seedd.gr


Αποστολή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και κακής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.
Βασικοί άξονες - στόχοι του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι:
•    Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της διοικητικής δράσης.
•    Η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόμενων από τη Δημόσια Διοίκηση υπηρεσιών.
•    Η οικονομικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισμός της σπατάλης.
•    Η προστασία των αρχών της νομιμότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας στις διοικητικές πράξεις
Κύλιση στην Αρχή