Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 

 

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται να υλοποιήσει μία δράση για την τεχνική στήριξη των Δήμων που σχεδιάζουν την άμεση ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Η αναφερόμενη δράση υποστηρίζεται από τη Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, μέσω του έργου «Τεχνική Βοήθεια για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Δεκαπέντε περίπου Δήμοι της χώρας θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων, συστήνοντας ομάδα εσωτερικού ελέγχου, επιλέγοντας μία εσωτερική τους διαδικασία και διενεργώντας έλεγχο αυτής ως προς τον άρτιο σχεδιασμό, τα στάδια εφαρμογής, την επίτευξη των στόχων, τη διακρίβωση αστοχιών και την πρόταση συστάσεων για βελτίωση.
Σε αυτή τη διεργασία οι Δήμοι θα λάβουν τεχνική στήριξη από συναδέλφους εσωτερικούς ελεγκτές από την Ελληνική και Γαλλική τοπική αυτοδιοίκηση.

Κριτήρια επιλογής των 15 Δήμων στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι:
1. Η διάθεση τουλάχιστον δύο υπαλλήλων με Πανεπιστημιακή κατάρτιση και δυνατότητα εκτέλεσης σχετικών εργασιών, όπως η τυποποίηση και ο έλεγχος διαδικασιών
2. Η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου να θεσπίσει και λειτουργήσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου για τον έλεγχο εσωτερικών διαδικασιών
3. Η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου να διενεργήσει έλεγχο σε μία εσωτερική του διαδικασία εντός του διαστήματος από Νοέμβριο 2018 έως Ιούνιο 2019.
Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή Δήμων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον/την ………….. στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………. ή τηλεφωνικά στο ……….

Εφόσον ο Δήμος σας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην πιλοτική αυτή δράση, παρακαλούμε συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έως την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου.


1.    ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται αποκλειστικά ηλεκτρονική καταχώρηση των απαντήσεων και όχι  αποστολή του σε έντυπη μορφή


2.    Η συμπλήρωση του είναι μια πολύ σύντομη διαδικασία


3.    Στα πεδία με ελεύθερη συμπλήρωση κειμένου υπάρχει περιορισμός  200 χαρακτήρων.


Για να προχωρήσετε στο ερωτηματολόγιο παρακαλώ πατήστε στο START BUTTON και συμπληρώστε τα στοιχεία σύνδεσης όπως φαίνεται στην παρακάτω είκόνα

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή